Uheld i udlandet – det kan DFIM hjælpe med

 

Hvis du har været ude for et færdselsuheld i et andet EU/EØS-land, kan du rejse erstatningskrav over for det udenlandske forsikringsselskab, der ansvarsforsikrer det skadevoldende køretøj.


DFIM kan hjælpe med at finde frem til forsikringsselskabet, hvis du udfylder en Forsikringsforespørgsel. Du kan herefter vælge at kontakte det udenlandske selskab direkte, eller du kan rejse dit krav via selskabets danske skaderepræsentant. Den danske skaderepræsentant er et dansk forsikringsselskab eller handlingsbureau, der har en samarbejdsaftale med det udenlandske selskab.

 

Hvad er den danske skaderepræsentants rolle?

 

Skaderepræsentantens rolle er udelukkende at være kommunikationsled mellem den skadelidte og det ansvarlige selskab. Den danske skaderepræsentant formidler kontakt til det udenlandske selskab.

 

Skaderepræsentanten har ikke til opgave at varetage skadelidtes interesser ej heller at yde rådgivning til skadelidte. 

 

Uheldet skal reguleres efter skadelandets erstatningsregler og –summer. Skaderepræsentanten kender som udgangspunkt ikke skadelandets erstatningsregler og –summer og baserer derfor sit svar udelukkende på det udenlandske selskabs udmeldinger.

 

Ligeledes kan skaderepræsentanten kun udbetale den erstatning, som det udenlandske selskab har givet tilsagn til og har ingen beføjelser til at foretage selvstændige vurderinger eller foretage selvstændige udbetalinger til skadelidte.


Har den skadelidte behov for rådgivning anbefaler vi, at der tages kontakt til en advokat. Dog gør vi opmærksom på, at eventuel dækning af advokatudgifter afhænger af skadelandets lovgivning. 


I henhold til gældende Motordirektiv skal det udenlandske selskab via skaderepræsentanten give et begrundet svar inden for tre måneder fra, at skadelidte har fremsat sit erstatningskrav.


Det udenlandske selskab skal altså inden for tre måneder enten:
 
a) fremsætte et begrundet erstatningstilbud – hvis erstatningsansvaret er afklaret, og skadelidtes tab er opgjort
 
eller:
 
b) give et begrundet svar på de punkter, der er omhandlet i erstatningskravet, hvis erstatningspligten afvises (enten helt eller delvist), eller hvis skadelidtes tab endnu ikke er opgjort.
 
Et begrundet svar indebærer, at det udenlandske selskab skal forklare, hvorfor erstatningspligten ikke kan anerkendes (fuldt ud) og/eller forklare, hvilke oplysninger/dokumenter, der mangler, for at erstatningen kan beregnes efter skadelandets regler. Ovenstående er i henhold til Artikel 22 i EU-Direktiv 2009/103/EC.
 
Når først det udenlandske selskab har givet et begrundet svar eller erstatningstilbud, gælder ingen tidsfrister eller internationale regler – kun skadelandets.


Bemærk, at de fleste lande arbejder med lavere erstatningssummer, end vi har i Danmark, ligesom andre lande ofte tilbyder en uspecificeret sum/et engangsbeløb, hvor vi i Danmark er vant til, at alle erstatningssummer udspecificeres i henhold til Erstatningsansvarsloven.


Hvornår kan DFIM overtage sagen?

 

Skadelidte kan fremsætte sit krav over for DFIM som erstatningsorgan:
 
a) hvis det udenlandske selskab eller skaderepræsentanten ikke har givet et begrundet svar på erstatningskravet inden for tre måneder
 
eller
 
b) hvis det udenlandske selskab ikke har udpeget en skaderepræsentant i skadelidtes hjemland. Det kræver dog, at skadelidte ikke allerede har fremsat sit krav direkte over for det udenlandske selskab eller har anlagt sag mod selskabet.
 
DFIM skal indtræde senest to måneder efter at have modtaget skadelidtes erstatningskrav – men afslutter behandlingen af sagen, hvis det udenlandske selskab eller skaderepræsentanten efterfølgende giver et begrundet svar på kravet. Dette fremgår af Artikel 24 i EU- Direktiv 2009/103/EC.
 
DFIM kan derfor ikke træde ind i allerede igangværende sager, når de nævnte frister er overholdt, og sagen stadig kører.